ซี-วิต ดื่ม ลุ้น บิน เช็คอิน วากายามา
สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ